curs evaluator de risc la securitatea fizicaPROFESIONAL GROUP – Centru de Formare Profesională  organizeaza a prin partenerii săi  autorizaţi de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI , cursul  de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Nationale in corelatie cu cerintele standardului ocupational “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂcod COR 242115 si Programa-cadru pentru ocupatia “Evaluator de Risc la Securitatea Fizică” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

conform art. 8 din Instrucţiunile nr. 9/2013, analizele de risc pot fi efectuate doar de experţi înscrişi în R.N.E.R.S.F. care trebuie să deţină competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia evaluator de risc la securitatea fizică, competenţele putând fi obţinute prin absolvirea unui program de formare profesională (curs), organizat pe baza standardului ocupaţional de un furnizor agreeat de Autoritatea Naţională de Calificări;

Pret PROMOTIONAL

1200 lei

                                                                                                                     Taxa examinare si eliberare diploma 100 LEI 

ATENTIE!  Ocupaţia Evaluator de risc la securitate fizică (ERSF) este practicată în cadrul definit de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, HG 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 şi Instrucţiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii 333/2003.

Atentie !!! Persoanele abilitate prin interviul susţinut la I.G.P.R.,  în calitate de evaluator de risc la securitate fizică, şi înscrise în R.N.E.R.S.F., pot desfăşura activităţi în domeniu numai până la data de 31.12.2014. După această dată, în registru se menţin/înscriu numai persoanele care au dobândit competenţe pentru ocupaţia"evaluator de risc la securitate fizică" prin absolvirea unui program de formare profesională (curs) organizat pe baza standardului ocupaţional de un furnizor autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări.

 Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt persoane fizice, angajaţi ai unor entităţi juridice sau persoane fizice autorizate, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice, şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

 Activitatea de evaluare a riscului, conform prevederilor în materie, se constituie într-o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activităţi care conduc la implementarea soluţiilor de securitate. Procesul de evaluare a riscului cuprinde, în principal, următoarele faze: stabilirea contextului, identificarea riscului, analiza riscului, estimarea riscului şi tratarea riscului.

 Stabilirea contextului are ca scop stabilirea datelor privind existenta şi activitatea organizaţiei care sunt relevante din punctul de vedere al managementului riscurilor de securitate.

Activitatea presupune o bună comunicare cu factorii de decizie şi alte persoane din organizaţie sau din terţe părţi, identificarea izvoarelor de informaţii relevante, indiferent dacă sunt scrise, imagini sau chiar cutume, precum şi abilitatea de a consemna datele relvante în documente suport.

 Identificarea riscului se realizează prin inventarierea persoanelor şi a elementelor materiale sau imateriale care prezintă valoare pentru organizaţie şi/sau comunitate şi care pot fi afectate de ameninţări de securitate fizică, întocmirea unor liste de control privind ameninţări şi/sau vulnerabilităţi, organizarea unor şedinţe de identificare a riscurilor şi analiza istoricului incidentelor de securitate fizică din organizaţie, domeniu, vecinătate etc.

Activitatea de evaluare a riscului presupune o muncă laborioasă din partea evaluatorului de risc la securitatea fizică, de acurateţea căreia vor depinde în mare măsură rezultatele obţinute prin procesul analitic. Riscurile pot fi variabile cunoscute, adică riscuri care au fost identificate, analizate și cuantificate anterior și pentru care au fost elaborate planuri. Totodată, riscurile pot fi variabile necunoscute, respectiv riscuri care nu au fost încă identificate sau sunt imposibil de prevăzut.

 În cadrul procesului de analiză a riscului, evaluatorul de risc la securitatea fizică utilizează metode calitative, semi-cantitative, cantitative.

Analiza calitativă definește consecințele, plauzibilitatea și nivelul de risc prin niveluri de importanță precum „ridicat”, „mediu”, „scăzut”.Metodele semi-cantitative folosesc scări numerice pentru cuantificarea consecințelor și plauzibilității iar analiza cantitativă a riscului este procesul prin care se urmărește evaluarea numerică a plauzibilității și impactului fiecărui risc identificat și influența asupra riscului general. Analiza riscurilor are ca obiectiv caracterizarea acestora de asemenea manieră încât să poată fi uşor de înţeles şi de comunicat către factorii de decizie, să pună în evidenţă plauzibilitatea şi consecinţele dar şi mijloacele de control existente şi pe cele necesare.

 În etapa de estimare a riscului, în urma analizării riscurilor se verifică dacă acestea corespund sau nu criteriilor de acceptabilitate, se stabileşte care dintre ele vor fi tratate şi care vor fi acceptate şi monitorizate. Deciziile vor fi bazate suplimentar pe aplicarea cerinţelor legale şi de reglementare în funcție de efectul potențial al riscurilor asupra securității fizice a obiectivului.

 Pentru a realiza cu succes o evaluare a riscurilor la securitatea fizică a unui obiectiv, evaluatorul de risc trebuie să se documenteze în prealabil în legătură cu situaţii, fenomene, stări de fapt, reprezentând surse manifeste ori potenţiale de risc. Documentarea are drept scop cunoaşterea datelor și informațiilor relevante din mediul intern și extern al organizației, ca punct de plecare pentru elaborarea evaluării de risc privind securitatea fizică a obiectivului. În activitatea de culegere a datelor și informațiilor, evaluatorul de risc la securitatea fizică se confruntă, însă, cu o serie de probleme legate de disponibilitatea acestor informații, calitatea lor, promptitudinea obținerii, actualitatea, exactitatea, costul etc. În al doilea rând, aceste informații nu sunt constante în timp, ci se află într-o continuă evoluție și schimbare, conducând la creșterea situațiilor de risc și incertitudine. Pentru a atenua această instabilitate a mediului, este important ca evaluatorul de risc la securitatea fizică să utilizeze un număr cât mai mare de informații pertinente. Practic, calitatea informațiilor influențează decisiv calitatea analizei riscului.

Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul certificatului obţinut pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională

 

 1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare

 2. Comunicarea în domeniul riscului

 3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului

 4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

 

DURATA CURSULUI

Descrierea programului cadru de educaţie şi formare profesională

Durata totală, nr. ore

120

din care:

59

teorie;

61

practică.

Programul – cadru de educaţie şi formare profesională

 • Planul de pregătire (Anexa 1a)
 • Programa de pregătire teoretică şi practică (Anexa 1b)

Activităţile practice la sală sunt destinate fundamentarii unor concepte , intocmirea unor algoritmi si metode de lucru, analizei modelelor de comunicare, stabilirea contextului, evaluarea , tratarea si monitorizarea riscului, intocmirii si redactarii documentelor analizei de risc la securitatea fizica.

 Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului.

 

Condiţii de acces sunt cele prevazute in STANDARDUL OCUPATIONAL EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA publicat:

 1. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională

  1. Cerinţe specifice de acces la program:

   1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program:

Deţine competenţe şi are cunoştinţe pentru ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, în domeniul securităţii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracţie, monitorizarea sistemelor de alarmă şi serviciilor de pază.

 

   1. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Nivelurile de studii:

 • învăţământ superior cu diplomă de licenţă

X

   1. Alte studii necesare:

Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau de competenţă profesională cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:

121305 – Şef obiectiv servicii de securitate,

121306 – Manager de securitate,

215119 – Proiectant Sisteme de securitate,

215222 – Inginer sisteme de securitate,

242113 – Consultant de securitate,

352130 – Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces,

541405 – Şef formaţie de pază şi ordine,

541410 – Inspector de securitate

sau au documente eliberate de instituţii din sistemul de aparare naţională care să ateste că au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor desfăşurate în unităţile proprii de învăţământ.

   1. Cerinţe speciale:

Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:

 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

 • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 • să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei.

Dovada experienţei se face cu adeverinţe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinuta în cadrul societăţilor specializate în domeniul pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi de ordine publică şi siguranţă naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor economice.

 • să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate;

Pentru cunoştinţele pentru care nu poate face dovada existenţei lor printr-un program de formare sau o certificare de competenţe cu recunoaştere naţională se va susţine, la începutul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil începerii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu menţionat, iar în situaţia deţinerii unora dintre competenţe evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

  1. Condiţii de notare şi promovare:

Certificarea competenţelor se realizează în urma examinării teoretice şi practice, de către o comisie de evaluare.

Se acorda   note conform grilei de mai jos:

100-95 puncte = 10;

94-90 puncte = 9;

90-80 puncte = 8;

79-70 puncte = 7;

69-60 puncte = 6;

59-50 puncte = 5;

49-40 puncte = 4;

39-30 puncte = 3;

29-20 puncte = 2;

19-10 puncte = 1.

Media minimă pentru promovare este 6, cu note minime de 5 la proba teoretică şi 6 la proba practică.

  1. Acces la alt program prin educaţie şi formare profesională:

   1. Acces la ocupaţii din aceeaşi grupă/alte grupe de bază, conform COR, pe  bază de experienţă/recunoaştere de competenţe

 • Proiectant sisteme de securitate, cod COR 215119

 • Inginer Sisteme de securitate, cod COR 215222

 • Consultant de securitate, cod COR 242113

 • Specialist în managementul riscului, cod COR 242114

Nivelul de studii minim necesar

 • Studii superioare de lungă durată.

Rute de progres

În urma acumulării experienţei în domeniul evaluării de risc la securitatea fizică şi a continuării pregătirii profesionale, evaluatorii de risc la securitatea fizică se pot perfecţiona şi deveni experţi în evaluarea de risc şi în diverse specialităţi, după o practică de minim 2 ani şi minim 100 analize acceptate de cel puţin 5 beneficiari diferiţi.

Cerinţe legislative specifice

În anumite sectoare de activitate (instituţii ale statului) pot fi incidente prevederi legislative referitoare la păstrarea secretului de stat şi de serviciu, restrângerea unor drepturi şi libertăţi ale persoanel ş.a. In activitatea sa, evaluatorul de risc la securitatea fizică trebuie să aibă în vedere, după caz, prevederile legislaţiei în materie.

 

Persoanele abilitate prin interviul susţinut la I.G.P.R.,  în calitate de evaluator de risc la securitate fizică, şi înscrise în R.N.E.R.S.F., pot desfăşura activităţi în domeniu numai până la data de 31.12.2014. 

După această dată, în registru se menţin/înscriu numai persoanele care au dobândit competenţe pentru ocupaţia”evaluator de risc la securitate fizică” prin absolvirea unui program de formare profesională (curs) organizat pe baza standardului ocupaţional de un furnizor autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări.

 

FORMULAR PRE-INSCRIERE ONLINE LA CURS

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu , inscrisi in REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA ,, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 


 

top