Cursul de MANAGER DE SECURITATE este autorizat  A.N.C., N.C. 121306  si este un curs de formare profesională – tip specializare, avand O DURATA TOTALA DE 80 DE ORE, din care: pregătire teoretică: 59 de ore; –  pregătire practică (activităţi practice la sală): 21 de ore.  Activităţile practice la sală sunt destinate întocmirii documentelor de administrare a securităţii: planuri, scenarii, grafice, proceduri, etc., precum şi fundamentării unor concepte, algoritmi, metode de lucru în exercitarea managementului, etc. Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului. Conditii de acces :

 •  persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • minim studii superioare;
 • certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Pret: 900 lei

                                                                                                                    Taxa examinare si eliberare diploma 100 LEI 

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor. Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.  

ATENTIE!   Societatile de protectie si paza nu mai pot obtine/reinnoi licenta de functionare daca nu fac dovada desemnarii unei persoane in functia de Manager de securitate prin atestarea competentelor (certificat de absolvire) – Hotararea nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art.25, alin.2, lit.d.

TEMATICA:

 • Modul de intocmire a planului de interventie din perspectiva Procedurii nr.90874/02.05.2012.
 • Reglementari si masuri de protectie adoptate la nivelul entitatilor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalatiilor si in cadrul activitatilor in care acestea sunt gestionate.
 • Ansamblul procedurilor de protectie care se aplica persoanelor ce urmeaza a detine, a avea acces  si a lucra cu informatii clasificate.
 • Ansamblul procedurilor, cerintelor si a masurilor privind gestionarea si controlul documentelor clasificate.
 • Sistemul de norme si masuri care reglementeaza protectia informatiilor clasificate in cadrul activitatilor contractuale cu agenti economici si institutii publice.
 • Principii de baza si cerintele minime de securitate in domeniul protectiei Sistemelor Informatice si de Comunicatii.
 • Legislatia interna si europeana aplicabila securitatii informatiilor.
 • Metode, mijloace si instrumente de monitorizare a securitatii internationale.
 • Instruirea unitara a intregului personal pentru asigurarea securitatii in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si procedurilor interne ale entitatii.

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de paza si protectie, cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa le confere securitate comunicatiilor, personalului si documentelor.   

Standardul ocupational Manager de securitate, cod COR 121306 (fost 123906), a fost aprobat  in data  de 10.10.2011 si publicat pe http://www.cnfpa.ro la domeniul ,,Administratie si servicii publice”, cod R86, la data de 27.12.2011 in sedinta Comitetului de directie al Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC).

 MANAGERUL DE SECURITATE – Conform Standardului ocupational Managerul de securitate, sub conducerea managerului general si în colaborare cu alţi conducători,organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi. Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectivă care asigură echipei de conducere informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre cadrul de desfăşurare al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să fie îndeplinite. Securitatea trebuie să identifice ameninţările, vulnerabilitățile și riscurile, să evidenţieze măsurile care trebuiesc luate pentru a diminua riscurile la un nivel rezonabil şi să implice managementul de vârf în proces, astfel încât acesta să înţeleagă impactul şi să poată determina dacă rezultatele preconizate a fi obținute sunt acceptabile.Aceasta este mecanismul prin care activitatea managerului de securitate crează valoare adăugată pentru entitate. Activitatea managerului de securitate, absolvent al unui curs manager securitate, cuprinde:

 • Securitatea Fizică – ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în care acestea sunt gestionate în scopul de a: interzice accesul neautorizat, clandestin sau prin forță la acestea; detecta și împiedica acțiunile subversive, inclusiv cele de spionaj; contribui la realizarea accesului la informații numai pe baza principiului “necesității de a cunoaște”; detecta și înlătura slăbiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat; preveni orice alte situații, împrejurări sau fapte de natură a periclita ori compromite securitatea entității.
 • Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații clasificate.
 • Securitatea documentelor clasificate – ansamblul procedurilor, cerințelor și a măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor clasificate.
 • Securitatea Industrială – sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.
 • Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații – INFOSEC – pricipii de bază și cerințele minime de securitate în domeniul protecției Sistemelor Informatice și de Comunicații.
 • Instruirea și educația preventivă a personalului – Dezvoltarea educației de securitate și instruirea unitară a întregului personal pentru asigurarea securității în conformitate cu prevederile legislației naționale și procedurilor interne ale entității.

Valorile pe care managerul de securitate trebuie să le posede cuprind valori etice, valori morale şi valori personale. Etica profesională – datorită faptului că managerul de securitate trebuie să lucreze la standarde înalte de profesionalism pentru a asigura calitatea serviciilor şi a menţine încrederea publicului, este nevoie să se conformeze standardelor etice. Acestea includ: integritatea, independenţa şi obiectivitatea, confidenţialitatea şi competenţa profesională. Pentru a putea desfasura activitatile mai sus descrise, persoanele ce urmeaza a fi desemnate ca manageri de securitate sau care deja lucreaza pe aceste pozitii, trebuie sa parcurga un curs manager securitate.

Ceea ce va propunem este tocmai aceasta optiune de curs manager securitate, certificat de CNFPA, prin care sa obtineti calificarea necesara activitatilor dumneavoastra. Certificatul obtinut, emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, este recunoscut la nivel national si european.


FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


 

top