Cursul  „PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE – curs de formare profesională ,tip specializare

este  desfasurat in baza Standardului Ocupational cod COR 215119

aprobat  de AUTORITATEA NATIONALA  PENTRU CALIFICARI conform Deciziei nr.427 .12.2019

si este autorizat in baza programei cadru avizata de IGPR- DIRECTIA DE ORDINE PUBLICA  si

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA  

       

Modul I

– EFRACTIE, SEMNALIZARE LA EFRACTIE ŞI SEMNALIZARE LA INCENDIU – Pret: 1500 LEI

Modul II 

STINGERE INCENDIU SI  EVACUARE GAZE FIERBINTI                                     – Pret : 1000 lei

                                                                                                             Taxa examinare si eliberare diploma: 100 lei 

 

Se accepta plata in rate ( 50 % la inscriere si restul sumei pana in ziua examenului de absolvire) !!!

Condiţii de acces :

a. Cerinte speciale :

 • adeverinta  medicala din care să rezulte că persoana este  aptă din punct de vedere medical si pshihologic;
 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
 • sa aiba experienta practica de minimum 3 ani in domeniul sistemelor de efractie si a prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.

b. Studii necesare :

 • La prezentul program de formare profesionala pot sa participe absolventii de studii superioare din domeniile :electric, constructii , instalatii, informatica, mecatronica, automatica.

Cusurile cuprind un numar de 480 ore (160 ore teorie + 320 ore practica) (conform cu PROGRAMA-cadru atasata Standardului Ocupational) si se desfasora  la sediul nostru din Bulevardul Regina Maria nr.21, sector 4 Bucuresti si /sau folosind platforma on-line suport curs , in baza unui cod de acces si se pot desfasura si pe module astfel :

MODULUL I – EFRACŢIE, SEMNALIZARE LA EFRACŢIE ŞI SEMNALIZARE LA INCENDIU: 332 ore (~9 saptamani)

 • sesiunea de formare teoretică – 112 ore;
 • sesiunea de formare practică – 220 de ore;
 • suportul de curs în format electronic ;
 • examenul de absolvire

MODULUL II – STINGERE INCENDIU SI  EVACUARE GAZE FIERBINŢI: 148 ore ( ~4 saptamani)

 • sesiunea de formare teoretică – 48 ore;
 • sesiunea de formare practică – 100 de ore;
 • suportul de curs în format electronic;
 • examenul de absolvire;

 INCLUDE : suport de curs , pregatire teoretica si practica organizare examen de absolvire si eliberare diplome

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiei:

Cursul „PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE „ este autorizat A.N.C . cod COR 215119 in baza programei cadru avizata de IGPR si este un curs de formare profesională – tip specializare.Titlul calificării profesionale

Proiectant sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare

Descriere curs

Proiectant sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare este un specialist în proiectarea de sisteme de securitate ce vizează controlul şi supravegherea în vederea prevenirii accesului neautorizat în perimetre sau clădiri.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, proiectant sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare desfăşoară următoarele activităţi specifice:

Elaborează analize de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor, în urma culegerii şi interpretării datelor referitoare de ameninţările şi vulnerabilităţile beneficiarului;

Elaborează specificaţia tehnico-operative a sistemului de securitate, pe baza listei măsurilor de securitate destinate reducerii riscurilor. De asemenea, întocmeşte specificaţii pentru serviciile de pază şi intervenţie şi pe cele privind rolurile şi responsabilităţile asumate de beneficiar;

Elaborează soluţii tehnice ale sistemelor de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces; televiziune cu circuit închis (TVCI) şi monitorizare, prin conceperea şi configurarea acestor tipuri de sisteme tehnice de securitate;

Elaborează proiectele sistemelor de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces; televiziune cu circuit închis (TVCI) şi monitorizare, ce constă în: partea desenată a proiectului, memoriul tehnic, specificaţia de echipamente, calculul energetic al sistemului, lista cu zonele de alarmare / supraveghere, Jurnalul de cabluri;

Verifică forma şi conţinutul proiectului;

Întocmeşte devize pentru toate lucrările ce vor fi executate în cadrul contractului cu beneficiarul;

Monitorizează execuţia proiectului, prin verificări privind lucrările executate în cadrul procesului de implementare a proiectului.

În activitatea desfăşurată, proiectantul sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare dă dovadă de realism şi dinamism în îndeplinirea îndatoririlor, creativitate şi flexibilitate în abordarea problemelor de rezolvat şi în relaţiile cu colegii şi reprezentanţii beneficiarului, centrare pe calitate, pentru a asigura integrarea şi coerenţa acţiunilor întreprinse, eficienţă şi transparenţă în actul decizional, pentru ca acesta să fie oportun, rezultat al unei bune informări, orientarea către munca în echipă, pentru asigurarea echilibrului actului decizional şi a muncii de coordonare.

Motivaţie

Calificarea de proiectant sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare este necesară inginerilor proiectanţi care doresc să se specializeze în acest domeniu.

Competenţele specifice necesare proiectantului de sisteme tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare continuă organizate prin structuri aparţinând Consiliului Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor sau prin intermediul structurilor profesionale asociative.

Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice şi evaluării finale nu se include în durata totala a cursului.

 Programa de pregatire pentru cursul de Proiectant sisteme de securitate – Cod COR 215119 a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private si a primit avizul favorabil din partea autoritatilor de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane (I.G.P.R.) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.).

 1. a) OBIECTIVE GENERALE

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

– Aplicarea normelor de protecţia mediului

– Aplicarea procedurilor de calitate

 

 1. b) OBIECTIVE SPECIFICE

 

 1. Unităţi de competenţă specifice protecţiei la incendiu:

 

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de stingere automată a incendiului

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

– Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu

– Elaborarea proiectului sistemului de stingere automată a incendiului

– Elaborarea proiectului sistemului de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

 

 1. Unităţi de competenţă specifice protecţiei la efracţie:

 

– Elaborarea analizei de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor

– Elaborarea specificaţiei tehnico-operative a sistemului de securitate

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)

– Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare

– Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces

– Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)

– Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare

 

III. Unităţi de competenţă comune:

 

– Verificarea proiectului

– Întocmirea de devize

– Monitorizarea execuţiei proiectului

Formatorii sunt specialisti activi, cu bogata experienta in domeniu, ce poseda si performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.

Certificatele de absolvire sunt date de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi sunt valabile atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările ce au aderat Convenţiei de la Haga.

 

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza persoanelor care lucreaza in cadrul  societatilor  societăţilor specializate  în vederea obţinerii/ reînnoirii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei , avizate de catre I.G.P.R.-D.O.P. respectiv I.G.S.U.

 

 1. c) OBIECTIVE FINALE

La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea atributiilor specificate in standardul occupational.

 

FORMULAR INSCRIERE ONLINE LA CURS

 


top